Fabrika metalne užadi Novkabel

Mapa sajta Mapa sajta

MISIJA I VIZIJA

MISIJA

Svoju misiju Fabrika metalne užadi „NOVKABEL“ DOO ostvaruje stručnim radom i inoviranjem metoda i postu­paka rada i resursa, sa ciljem da se dostigne najviši nivo konkurentske sposobnosti na tržištu. Misija se ostvaruje zadovoljenjem potreba ku­pa­ca, zaposlenih i društva, realizacijom proizvoda najvišeg kvaliteta.

Misija je onova za usmeravanje ukupnog napora svih zaposlenih u ost­va­ri­va­nju efekata potrebnih za uspešan rad, razvoj i opstanak Fabrike metalne užadi „NOVKABEL“ DOO na tržištu, kao fabrike sa izgra­đenim sopstvenim identitetom i prepoznatljivim imidžom.

VIZIJA

Vizija Fabrike metalne užadi „NOVKABEL“ DOO proističe iz orijentacije ka:

  • proizvodnji čelične užadi i proizvoda od čelične užadi na osnovama dugoročnih predviđanja potreba tržišta ku­pa­ca,
  • stalnom razvoju resursa - kadrova, opreme, prostornih struktura i uslova rada,
  • u cilju stalnog povećanja ukupnog kvaliteta preduzeća i život­nog stan­darda zaposlenih, na nivou ze­malja razvijenog sveta.

Zadovoljenje potreba kupaca, zaposlenih i društva u celini je vizija Fabrike metalne užadi „NOVKABEL“ DOO.


Katalog proizvoda Video prezentacije Kako poruciti uze

Aktuelnosti

Sajam Internation Trade Fair for Wire and Cable od 26. do 30. marta 2012. Düsseldorf Germany

Poseta sajmu: Kompanija Fabrika metalne užadi Novkabel d.o.o.

Proizvodnja pljosnatog užeta

Fabrika metalne užadi "NOVKABEL" d.o.o. jedina u regionu proizvodi specijalnu pljosnatu užad za izvozna postrojenja u rudarstvu.

Aktiviran najmoderniji web sajt iz oblasti metalne industrije

Pokrenuli smo moderan web sajt koji će pružiti sve informacije u vezi sa razvojem i proizvodnjom čelične užadi.